Saradnja

Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja je jedna od aktivnosti Policijske akademije koja doprinosi prepoznatljivosti i konkurentnosti obrazovnih aktivnosti koje sprovodimo. Ona je integralni dio naše škole kroz koji se jača uloga ove ustanove u crnogorskom društvu. Naša misija je jačanje internacionalizacije Akademije predstavljanjem ove institucije kao renomirane obrazovne ustanove evropskog kvaliteta. Uspostavljanje, razvoj i njegovanje saradnje sa srodnim obrazovnim institucijama u regionu i svijetu, kao i sa međunarodnim organizacijama koje se bave obukama bezbjednosnog sektora bilo je i ostalo trajno opredjeljenje JU VSŠ Policijske akademije. Rezultat ovih višegodišnjih kontakata su bilateralni ugovori o saradnji sa mnogobrojnim policijskim obrazovnim ustanovama, članstva u međunarodnim policijskim asocijacijama i poslovna prijateljstva sa drugim organizacijama od značaja za razvoj policijskog obrazovanja. Neke aktivnosti na kojima konstantno radimo promovišući saradnju i stvarajući kvalitetno tlo za jačanje međunarodnih veza su razmjene akademaca, nastavnog i nenastavnog osoblja, učešće na seminarima, konferencijama i sličnim skupovima. Kroz međunarodnu saradnju očekujemo intenziviranje mobilnosti koja će našim polaznicima i osoblju omogućiti predstavljanje kvaliteta na međunarodnom planu, ali i usavršavanje kroz ovakve kontakte.

Policijska akademija ima potpisane sporazume o saradnji sa sljedećim obrazovnih institucijama:
  • Policijska škola u Vajxo, Švedska (2009),
  • Kosovska akademija za javnu bezbjednost (2016),
  • Škola za obuku policije u Segedinu, Mađarska (2017),
  • Policijska akademija Albanije (2018) i
  • Fakultet za političke nauke i međunarodne odnose “Matej Bej“, Slovačka (2018).

Pored navedenih obrazovnih institucija, intenzivno sarađujemo sa policijskim školama i fakultetima iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Rumunije.

Policijska akademija učestvovala je u zajedničkim međunarodnim obrazovnim projektima, kao što su:

  • EUROL 1 i EUROL 2 (EU podrška vladavini prava) (2018/2019),
  • zajednički projekat CEPOL/ UNODC-a „Jačanje kapaciteta u oblasti finansijskih istraga“ (2018),
  • projekat Savjeta Evrope – „Sloboda izražavanja medija u Jugoistočnoj Evropi 2020-2024.“

Policijska akademija osnovana je 2006. godine reformom postojeće Srednje škole unutrašnjih poslova. Nosilac ove reforme bila je Misija OEBS-a za Crnu Goru, koja je od njenog postanka imala ključnu ulogu u razvoju kadrovskih i tehničkih kapaciteta Akademije. Misija OEBS-a je omogućila realizaciju mnogobrojnih stručnih i specijalističkih obuka za službe bezbjednosti Crne Gore, zatim seminara i obuka za nastavno osoblje Akademije i studijskih posjeta drugim obrazovnim ustanovama. Pored toga, mnogobrojnim donacijama, ona je umnogome poboljšala tehničke kapacitete naše škole. Kroz raznovrsne međunarodne projekte, konferencije i obuke odvija se sa Delegacijom Evropske unije, Američkom ambasadom (programi obuke ICITAP i EXBS) i drugim ambasadama u Crnoj Gori, zatim sa DCAF-om, FRONTEX-om, Savjetom Evrope, Kancelarijama UN-a i UNHCR-a u Crnoj Gori (potpisan sporazum iz 2014. godine)i drugim međunarodnim organizacijama. Policijska akademija je članica dvaju respektabilnih policijskih mreža: Međunarodna asocijacija policijskih akademija (INTERPA) (sporazum iz 2006. godine), Asocijacija evropskih policijskih koledža (AEPC) i Asocijacija direktora policijskih obrazovnih institucija – IADLEST. Od 2010. godine ima status posmatrača i kontakta za Evropski policijski koledž (CEPOL). Akademija je od 2015. dio Evropske elektronske platforme za učenje odraslih (EPALE), a od 2017. i OEBS-ove policijske mreže akademija PAN Polis. Pored međunarodne mreže, Policijska akademija ima bogatu saradnju sa vladinim i nevladinim institucijama u Crnoj Gori. Zbog prirode posla, posebno je pojačana saradnja sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Upravom policije, Agencijom za nacionalnu bezbjednost, Upravom za izvršenje krivičnih sankcija, Aerodromima Crne Gore, Vatrogasnom službom itd. Naša škola ima potpisan sporazum sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava (2015), Kancelarijom UNHCR-a u Crnoj Gori (2015) i sa Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu (2018).