Na rezultate testa provjere psihičke sposobnosti – pismeni dio, podnešeno je 6 prigovora. Kandidati pod šiframa 6117, 6070, 6040, 6080, 6204 i 6147   uložili su prigovor Centralnoj komisiji za odabir na rezultate testiranja. Centralna komisija za odabir je na sjednici održanoj dana 13.09.2017. godine sa  početkom u 13 časova, postupajući po prigovorima kandidata, razmatrala navode svakog pojedinačnog prigovora i pribavila mišljenje Stručne komisije.

Centralna komisija je donijela odluke kojima su prigovori odbijeni kao neosnovani.

Sa odlukom Centralne komisije kandidati su upoznati.

Na rezultate testa fizičke spremnosti podnešena su dva prigovora. Kandidati pod šiframa 3070 i 3056 uložili su prigovor Centralnoj komisiji za odabir na rezultate testiranja. Centralna komisija za odabir je postupajući po prigovorima kandidata, razmatrala navode svakog pojedinačnog prigovora i pribavljala mišljenje Stručne komisije.

Centralna komisija je donijela odluke kojima su prigovori odbijeni kao neosnovani.

Sa odlukom Centralne komisije kandidati su obaviješteni.

Dodatni Opšti ljekarski pregled obavljen dana 10.09.2017. u 10,30 časova na Policijskoj akademiji.

Rezultat: Ana Dragutinović je zadovoljila kriterijume na Opštem ljekarskom pregledu.

 

Prilikom obrade podataka svih osam disciplina na osnovu kojih se procjenjuje fizička sposobnost kandidata/kinja, došlo je do greške u računanju poena na Taping testu i to samo za vrijednost pet poena kod žena. Sve kandidatkinje koje su na ovom testu ostvare 50 i više ponavljanja imaju pet (5) poena.

Hvala vam što ste pomogli da ispravimo grešku i izvinjavamo se kandidatkinjama koje su na testu ostvarile od 50 do 53 ponavljanja.

Ispravljene rezultate testa fizičke spremnosti koji su do sad održani, možete pogledati preko linka https://goo.gl/PFS7jb

Napomena: Pravilnikom o regrutaciji i selekciji kandidata za Više stručno obrazovanje sa kriterijumima za ocjenjivanje testiva (član 42) predviđeno je da, ako kandidat tokom testiranja ne ostvari minimalnu normu utvrđenu Normativima, ocjenjuje se sa nula poena. Istim članu je precizirano da kandidat koji se tokom testiranja iz bilo koje dvije discipline ocijeni sa nula poena, ili od mogućih 40 ostvari  manje od 16 poena, dobija negativnu ocjenu na testu fizičke spremnosti i eliminiše se iz dalje procedure selekcije.

 

 

 

Test psihičke sposobnosti ( pismeni ) održaće se dana 11. i 12.09.2017. godine. Prilikom dolaska na Policijsku akademiju polaznici moraju biti prikladno obučeni i sa sobom donijeti dokumenta (lična karta, vozačka dozvola...)

Da bi pogledali spisak, pritisnite opširnije ili pogledajte u prilogu.

 

Rezultate provjera na testu fizičke spremnosti koji su do sad održani, možete pogledati preko linka https://goo.gl/FGX8JS

Napomena: Pravilnikom o regrutaciji i selekciji kandidata za Više stručno obrazovanje sa kriterijumima za ocjenjivanje testiva (član 42) predviđeno je da, ako kandidat tokom testiranja ne ostvari minimalnu normu utvrđenu Normativima, ocjenjuje se sa nula poena. Istim članu je precizirano da kandidat koji se tokom testiranja iz bilo koje dvije discipline ocijeni sa nula poena, ili od mogućih 40 ostvari  manje od 16 poena, dobija negativnu ocjenu na testu fizičke spremnosti i eliminiše se iz dalje procedure selekcije.

 

 

https://goo.gl/FGX8JS