KONKURS

za upis XIII generacije polaznika JU VSŠ “Policijska akademija”

za školsku godinu 2019/2020.

Upis se vrši za50 polaznika/ca koji će se školovati po “Obrazovnom programu za zanimanje policajac/ka”

Kandidati/kinje za upis moraju ispunjavati opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi:

 • završena srednja škola– IV stepen;

Posebni uslovi:

 • nije stariji od 28 godina, zaključno sa danom zatvaranja oglasa;
 • ima crnogorsko državljanstvo;
 • nije kažnjavan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti;
 • da je dostojan za obavljanje poslova u policiji, u skladu sa zakonom;
 • položen ispit za vozača „B“ kategorije;
 • osnovno znanje engleskog jezika;
 • poznavanje osnova informatike;
 • da ispunjava posebne fizičke, psihičke i zdravstvene sposobnosti koje se utvrđuju u skladu sa aktima Akademije, odnosno u skladu sa Pravilnikom o regrutaciji i selekciji kandidata za više stručno obrazovanje sa kriterijumima za ocjenjivanje testova.

Obrasci za prijavljivanje i instrukcije o popunjavanju mogu se dobiti na Policijskoj akademiji i u centrima i odjeljenjima bezbjednosti Ministarstva unutrašnjih poslova / Uprave policije ili preuzeti sa zvaničnog sajta Policijske akademije www.policijskaakademija.me.

Uz prijavu kandidati/kinje prilažu sljedeća originalna dokumenta ili ovjerene fotokopije:

 • svjedočanstva u posljednja tri razreda srednje škole;
 • diplomu o završenoj srednjoj školi - IV stepen;
 • uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak;
 • vozačku dozvolu;
 • javnu ispravu o završenoj obuci iz engleskog jezika, ukoliko kandidat/kinja nije učio/la engleski jezik u školi;
 • javnu ispravu o završenoj obuci iz informatike, ukoliko kandidat/kinja nije učio/la informatiku u školi;
 • kopiju zdravstvenog kartona.
 • ličnu kartu.

Kandidati/kinje prijave za upis sa potrebnom dokumentacijom predaju se neposredno na Policijskoj akademiji u Danilovgradu.

Ukoliko kandidati/kinje ne prilože traženu dokumentaciju u toku trajanja konkursa, za kompletiranje dokumentacije može im se ostaviti rok najduže do pet dana prije početka testiranja, odnosno najkasnije do 13.09. 2019. sodine.

Ukoliko kandidati/kinje u postupku regrutacije ne kompletiraju dokumentaciju i u naknadnom roku, ne učestvuju u daljoj provjeri, odnosno smatraće se da ne ispunjavaju uslove za upis na Policijsku akademiju.

Princip afirmativne akcije

Prilikom prijavljivanja kandidati imaju mogućnost izbora, odnosno imaju mogućnost da se opredijele da se u odnosu na njih tokom sprovođenja procedure odabira kandidata za upis primjenjuje princip afirmativne akcije u cilju ostvarivanja ravnopravnosti i zaštite lica koja se po bilo kom osnovu osjećaju u nejednakom položaju.

Princip afirmativne akcije podrazumijeva da se u okviru ukupnog broja upisnih mjesta predviđenih konkursom određuje broj upisnih mjesta na koja konkurišu isključivo kandidati koji se opredjeljuju za princip afirmativne akcije.

Princip afirmativne akcije ne odnosi se na rodnu ravnopravnost.

Broj upisnih mjesta na koja se primjenjuje princip afirmativne akcije određuje se kao proizvod ukupnog broja upisnih mjesta predviđenih konkursom i količnika broja kandidata koji se prilikom prijavljivanja opredjeljuju za princip afirmativne akcije i ukupnog broja prijavljenih kandidata na konkurs.

Proces selekcije - testiranje

Za kandidate/kinje koji/e ispunjavaju opšte i posebne uslove organizovaće se testiranje koje obuhvata:

 • test opšteg znanja i informisanosti;
 • provjeru zdravstvene sposobnosti (opšti ljekarski pregled);
 • provjeru fizičke spremnosti i sposobnosti;
 • psihološko testiranje;
 • specijalistički zdravstveni pregledi i
 • provjeru prisutnosti droga u organizmu.

Za uspješno sprovođenje procesa selekcije imenuju se komisije.

Kandidati/kinje se testiraju pod šifrom osim intervjua na psihološkom testiranju.

Cjelokupni postupak testiranja dokumentuje se uređajima za audio-vizuelno snimanje, osim intervjua kao dijela psihološkog testiranja i specijalističkih zdravstvenih pregleda.

Kandidati/kinje koji na određenom testu ne ispune utvrđene norme, eliminišu se iz daljeg postupka selekcije.

Vrednovanje testova i uspjeha

Procentualna zastupljenost provjera:

 • test opšteg znanja i informisanosti               20 %
 • test psihološke sposobnosti                         30 %
 • test fizičke spremnosti i sposobnosti 30 %
 • opšti uspjeh u školi                                       20 %

Kandidati/kinje za upis na Policijsku akademiju rangiraju se prema ukupnom broju bodova ostvarenih na svim testovima i broju bodova ostvarenih na osnovu opšteg uspjeha u školi.

Pravo na prigovor

Na rezultate testiranja i na rad stručnih komisija kandidat može uložiti prigovor na način propisan Pravilnikom o regrutaciji i selekciji kandidata za više stručno obrazovanje sa kriterijumima za ocjenjivanje testova.

Prijave za upis sa potrebnom dokumentacijom predaju se neposredno na Policijskoj akademiji u Danilovgradu počev od 01. jula 2019. godine.

Konkurs je otvoren do 30. jula 2019. godine.

Testiranje počinje 17. septembra 2019. godine. Raspored testiranja biće objavljen naknadno.

 

Sve informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti na zvaničnom sajtu Policijske akademije www.policijskaakademija.me i putem kontakt telefona: 020/812-527).